La Musica del Sole
il sito di Sara Cappello
Dedicato alla musica popolare tradizionale siciliana

Home Page Il taccuino di Sara I miei CD preferiti Strumenti tradizionali Guest Book Cultura popolare Musica popolare
Cantastorie Rosa Balistreri Ascolta la musica Foto Album Un invito speciale Video Contatta Sara

I RACCONTI DI GIUFA'

 
TESTI E IMMAGINI COPYRIGHT: SARA CAPPELLO

Nella sezione:

Giufà

Leggende e Racconti

Racconti illustrati:


Altri racconti :

GIUFA’ E LA PEZZA DI TELA

N’autra vota la matri cci dissi:-Giufà, haiu sta pezza di tila ca m’abbisugnassi di falla tinciri; và nna lu tincituri, chiddu ca tinci virdi, niuru, e ci la lassi pi tincilla.
Giugà si la metti ncoddu e nesci. Camina camina, vidi na serpi bella grossa; nvidennula ca era virdi, dissi:-mi manna me matri e voli tinciuta sta tila. E ci la lassò ddà.-dumani mi la vegnu a pigghiu.-
Torna a la casa e comu so matri senti la cosa, si cominciò a pilari-Ah, sbriugnatu, comu mi consumasti!
Curri, và, vidi si c’è ancora!
Giufà turnò ma la tila avia vulatu.

TRADUZIONE
Un'altra volta la madre gli disse: -Giufà, ho questa pezza di tela che m'abbisogna di fare tingere; vai dal tintore, quello che colora verde, nero, e gliela lasci per tingermela.
Giufà se la mise in collo ed uscì. Cammina cammina, scorse una serpe bella grossa; vedendola che era verde, disse: -Mia mamma, vuole tinta questa tela. - E gliela lasciò là. – Domani me la vengo a riprendere- Tornò a casa, e quando sua madre sentì la cosa, cominciò a disperarsi -Disgraziato! Come mi consumasti! ... Corri e vedi se c'è ancora!.- Giufà tornò, ma la tela era volata.


CANTA LA NOTTI

'Na vota la matri di Giufà aveva un gaddu. 'Na jurnata lu cuciu e si lu manciaru a tavula. Giufà, ca nu nn'avia manciatu mai, cci piacíu e cci spijau a sò matri: comu si chiamava.
Sò matri cci dissi:
- Canta-la-notti.
'Na siritina Giufà vitti un puvireddu chi cantava darreri 'na porta; pigghia un cuteddu, cci I'azzicca 'nta tu cori, si lu càrrica e si lu porta a la sò casa, e cci dici a sò matri:
- Mamma, I'haju purtatu lu Canta-la-notti
La matri vidennu a ddu mortu si misi 'n cunfusioni, e pigghia lu rnortu e lu jetta 'ntra lu puzzu.
La Giustizia accuminzau a circari di chiddu ch' avia statu ammazzatu; e Giufà cci dissi ca l'aveva ammazzatu iddu e ca cci l'avia purtatu a sò matri pi fariccillu còciri. La matri comu sappi sta cosa subbitu scanna un crastu ch'avia, e cci lu jetta supra lu mortu nna lu puzzu. Nna mentri, veni Giufà cu la Giustizía. Idda spija si Giufà avia purtatu un mortu; e sò matri cci dici, ca avia purtatu un crastu fìtusu, e cci l'aveva jittatu 'nta lu puzzu.
Unu di la Giustizia si cala 'nta lu pozzu e tuccannu tuccannu vitti pilu. E cci spijau a li parenti di lu mortu ca eranu supra:
- Chi è? pilusu?
- Forsi 'nti lu pettu.
Tuccannu tuccannu vidi quattru pedi.
- Chi havi quattru pedi?
- Havi du' pedi e du' manu.
Tantiannu tantiannu vidi ca havi du' corna e spija:
- Ch'avìa du' corna?
Ddocu s'addunanu ch'era buffuniata.

TRADUZIONE
CANTA LA NOTTE
Una volta la mamma di Giufà cucinò un gallo e tutti a tavola lo mangiarono. A Giufà, che non lo aveva mai mangiato, piacque molto e volle sapere dalla madre come si chiamava.
La madre disse:
- Canta-la-notte
Giufà una sera vide un poveraccio che cantava dietro una porta, prese un coltello e glielo ficcò nel cuore. Poi si caricò sulle spalle il poveraccio e se lo portò a casa e disse a sua madre:
- Mamma ho portato un Canta-la-notte
La madre, vedendo il morto, entrò in confusione e decise di buttarlo nel pozzo.
La giustizia si mise alla ricerca dell'uomo morto e Giufà raccontò che l'aveva ucciso lui e che l'aveva portato alla madre per cucinarlo.
La madre , appena venne a sapere della confessione di Giufà, prese un castrato che aveva lo scannò e lo buttò sopra il morto nel pozzo.
Nel frattempo i gendarmi si presentarono a casa e chiesero alla madre se era vero che Giufà avesse portato a casa un morto.
La madre rispose che Giufà aveva portato a casa un castrato puzzolente e che le l'aveva buttato nel pozzo.
Un gendarme si calò nel pozzo per controllare e tastando al buio trovò del pelo. Allora, chiese ai parenti del morto che erano sopra:
- Che è, peloso?
- Forse nel petto - risposero i parenti
- Ha quattro piedi? - chiese il gendarme
- Ha due piedi e due mani - risposero sopra
Il gendarme guardando e toccando sentì che il presunto morto aveva due corna e chiese:
- Aveva due corna?
Su questa domanda tutti si convinsero che si trattasse di una buffonata.


GIUFA’ E LU SCECCU

Giufà aveva n’ sceccu e cci ‘u rrubbanu. I latri s’u stavunu purtannu. Allura Giufà cci dissi a unu dé latri: “ora fazzu chiddu ca fici mà patri”.
I latri, pinsannu a sta cosa cc’aveva sà patri cci dissiru a Giufà: “senti… e.. chi fici tà patri?”.
Giufà cc’arrispunniu: “ca si ‘n ‘accattau nautru”.


OCCHI DI CUCCA

Giufà duvennu purtari li dinari a la casa, si scantava ca cci li pigghiavanu; e chi fa? lì metti 'nta un saccu e di supra cci metti spini di sipàla pi fari avvidiri ca 'un era nenti chiddu chi purtava. Si lu jetta arreri li spaddi e arranca pi la casa. Li picciotti lu scuntravanu:
- Giufà, chi porti ?
- Occhi di cucca (sintennu parrari di la munita d'argentu chi lucia).
'Ncugnavanu li manu pi tuccari e si puncìanu:
- Ahi ahi!
Passava di 'n' àtra bânna; li picciotti:
- Giufà, chi porti ?
- Occhi di cucca.
Tuccavanu:
- Ahi ahi!
E accussì Giufà juncíu a la casa e cci purtò sani e sanseri li dinari a sò matri.

TRADUZIONE
OCCHI DI CIVETTA
Giufà dovendo portare dei soldi a casa e avendo paura che glieli pigliassero e che fa_?, ebbe l'idea di prendere delle spine di rovo e metterle nel sacco in cui li portava.
Per strada i ragazzacci che incontrava chiedevano:
- Giufà cosa porti?
- Occhi di civetta - (alludendo allo splendore delle monete)
I ragazzi mettevano le mani nel sacco , ma si pungevano subito con le spine e urlavano:
- Ahi! Ahi
Andando avanti Giufà incontrava altri ragazzi, che tornavano a chiedere:
- Giufà che porti nel sacco?
- Occhi di civetta
I ragazzi mettevano le mani nel sacco e pungendosi si allontanavano urlando
- Ahi! Hai!
Fu così che Giufà, riuscì a portare a casa tutto per intero il suo denaro.


GIUFA’ E LA SIMULA

La matri di Giufà avía 'na picciridda e la vulia bèniri quantu l'occhi soi.
'Nca 'na jurnata s'appi a jiri a sèntiri la Missa; si vôta cu sò figghiu:
- Giufà, vidi ca io vaju a la Missa: la picciridda dormi; còcicci la simulidda i e cci la duni a manciari.
Pigghia Giufà e coci 'na gran pignata di simula; comu fu cotta nni pigghia 'na bella cucchiarata e cci la 'nfila 'mmucca a la picciridda.
La picciridda cuminciau a jittàri sguìddari, ca s'abbruciau, e ddoppu jorna ni muriu, ca la vucca cci fici cancrena.
La matri 'un ni putennu cchiù di stu figghiu; pigghia c'un lignu, e nni lu mannò a lignati

TRADUZIONE
GIUFA' E LA SEMOLA
La mamma di Giufà aveva una bambina e le voleva bene quanto ai suoi occhi.
Un giorno dovendo andare a sentirsi la Messa, si rivolse a suo figlio e disse:
- Giufà, guarda che io sto andando a messa: la bambina dorme, cucina il semolino e, quando si sveglia, le dai da mangiare.
Giufà si mise a cucinare un grande pentolone di semolino e, appena cotto, ne prese una bella cucchiaiata e la infilò in bocca alla bambina.
La bambina si mise ad urlare per il bruciore e dopo qualche giorno morì perché la bocca le fece cancrena.
La madre, non potendone più di questo figlio, prese un legno e lo mandò via a legnate.


GIUFA’ E LA VENTRI LAVATA

Ora la matri di Giufà 'n vidennu ca cu stu figgiìiu 'un cci putía arrèggiri, lu misi pi picciottu di Tavirnaru.
Lu tavirnaru lu chiamau:
- Giufà, va a mari, e va lava sta ventri, ma bona lavala, sai! masinnò abbuschi
Giufà si pigghiò la ventri e iju a ripa di mari. Lava, lava; ddoppu aviri lavtu 'na matinata, dissi:
- E ora a cu' cci spiju s'è bona lavata?
Nta stu, mentri s'adduna d'un bastimentu chi stava partennu; nesci un muccaturi, e si metti a li marinara, e a chiamalli:
- A vui! A vui! Viniti ccà! Viniti ccà
Lu capitanu si nn'adduna e dissi:
- Puggiamu, picciotti, ca cu' sa chi nni scurdamu 'n terra...
Scinni 'n terra, e va nni Giufà.
- Ora chi cc'è?
- Vassia mi dici: E' bona lavata sta ventri?
Lu capitanu unu era e centu si fici; afferra un pezzu di lignu e cci li sunau boni boni.
Giufà chiancennu cci dissi:
- Unca com'hè diri ?
- Ha' a diri, cci arrispunìu lu capitanu: - Signuri, facitili curriri. E accussì nn'accanzamu lu tempu ch'àmu persu
Giufà cu li spaddi beddi càudi, si pigghia la ventri e sferra pi 'na campagna, dicennu sempri:
- Signuri, facitili curriri ! Signuri, facitili curriri!
'Ncontra a un cacciaturi ca tinia di fittu du' cunigghia. 'Ncugna Giufà:
- Signuri, facitili curriri! Signuri, facitili curriri
Li cunigghia scapparu.
- Ah! Figghiu di scarana! macari tu mi nn'ha' a fari ? - cci dici Iu cacciaturi, e cci chianta di manu a culazzati di scupetta.
Giufà chiancennu chiancennu cci dici:
- 'Unca com'hè diri ?
- Comu ha' a diri ?
- Signuri facitili ocidiri!

Giufà si pigghia la ventri e java ripitennu zoccu avía ai diri. Scontra, e scontra a dui chi si sciarriavanu.
Dici Giufà:
- Signuri, facitili ocidiri!
- Ah 'nfamuni! puru tu attizzi! dicinu chisti dui; e lassanu di sciarriàrìsi e chiantanu di manu a Giufà.
Poviru Giufà arristau cu la scuma a la vucca, e 'un putia cchiù parrari. Ddoppu un pizzuddu, dici sugghiuzziannu:
- 'Unca com'hè diri?
- Comu ha' a diri ? cci arrispunninu iddi; ha' a diri: - Signuri, facitili spàrtiri!
'Nca, Signuri, facitili spàrtiri, accuminzò a diri Giufà; Signuri, facitili spàrtiri. E java caminannu cu la ventri 'mmanu e sempri dicennu la stissa canzuna.
Caminannu caminannu, a cui 'ncontra? a du' picciotti ca niscìanu di la Chiesa maritati allura allura; comu sentinu:
- Signuri, facitili spàrtiri ! Sìgnuri, facitili spàrtiri! - curri lu zitu, si sciogghi la cintura e , tiritighi e tiritanghi supra Giufà dicènnucci:
- Aciddazzu di malagùriu! ca mi voi fari spàrtiri cu mè mugghieri i ...
Giufà 'un ni putennu cchiù si jittò pi mottu. Li parenti di li ziti 'ncugnaru pi vidiri si Giufà era mortu o vivu. Ddoppu un pizzuddu Giufà arrivinni e si susiu. Cci dìcinu li genti:
- 'Unca tu accussì cci avivi a diri a li ziti ?
- E comu cci avia a diri ? , cci addumanna Giufà.
- Cci avìvi a diri: - Signuri, facitili ridiri! Sígnuri , facitili ridiri!
Giufà si pigghiò la ventri e si nni turnò a la taverna. Passannu di 'na strata, cc'era 'nta 'na casa un mortu cu lì cannili pi davanti, e li parenti chi chiancìanu a chiantu ruttu. Comu sentinu diri a Giufà:
- Signuri, facitili ridiri! Signuri, facitili ridiri! - zoccu ccì avianu dittu chiddi di lu zitaggiu - ci parsi 'na cosa fatta apposta; nesci unu cu un marruggiu, e a Giufà cci nni detti pi iddu e pi àutru.
Allura vitti Giufà ca lu megghiu era di zittìrisi e curriri a la taverna.
Lu tavirnaru comu lu vitti cci detti lu restu, ca l'avía mannatu cu la matinata, e s'arricugghiu 'n versu vintitrì uri; e poi cci detti la coffa.


GIUFA’ E LI LATRI

Caminannu pi 'na campagna sularina, 'na vota a Giufà cci vinni di fari acqua.
Ddoppu chi finiu, sapiti com' è quannu si piscia? ca va facennu tanti viuledda (rivoli) e curri. Giufà si vota cu li viuledda e cci dici:
- Tu pigghi pi ccà; tu pigghi di ccà, tu pigghi pi ccà (parrannu pi l'arina), e io pigghiu pi ccà; e scinníu.
Giustu giustu ddà sutta cc'era 'na grutta, e cc'eranu 'na pocu di latri chi si stavanu spartennu 'na pocu di dinari. Sentinu accussì, dici:
- Ah! pi santii Dima! ca la Giustizia viniu a pigghiàrìnni, e nni sta atturniannu! e scapparu lassannu li dinari ddà.
Scinni Giufà, vidi sti gran dinari: nè gattu fu nè dammaggiu fici, e si' l'i pìgghiau.


GIUFA’ E LA STATUA DU JISSU

Si cunta ca cc'era 'na mamma, e avía un fighiu chiamatu Giufà; sta mamma di Giafà campava pòghira. Stu Giufà era babbu, e lagnusu e mariuolu: sô matri avía 'na puocu di tila e cci dissi a Giufà:
- Pigliammu 'na puocu di tila e la va' a vinni 'ntra un paisi luntanu, e l'ha 'a vìnniri a chiddi pirsuni chi parlanu picca.
Giufà si partì' cu la tila 'n cuodda e si nni ij' a vinniri. Arrivatu 'ntra un paisi accamincià' a vanniairi:
- Cu' voli la tila!
Lu chiamavanu li genti e accuminciavanu a parlari assai, a cu' cci paria grossa, a cu' cci paría cara. Giufà cci paría ca parlavanu assà, e 'un cci nni vulia dari. 'Nquà camina di ccà , camina di ddà, si 'nflia 'ntra un curtigliu; ddà nun cc'era nuddu e cci truvà 'na statua di gghissu, e cci dissi Giufà:
- La vuliti accattari la tila? - e la statua 'un cci dava cuntu ; 'ntanta vitti ca parlava picca;
- Ora a vu', ca parlati picca, v'haju a vìnniri la tila. -; pigghia la tíla cci la stenni di supra:
- Ora dumani viegnu pri li grana - , e si nni ij'.
Quannu agghiurnà', cci ij' pri li grana, e tila 'un ni truvà, e cci dicia:
- Dûnami li grana di la tila - , e la statua 'un cci dicia nenti.
- Già ca 'un mi vò dari li grana, ti fazzu vìdiiri cu sugnu ia; si 'mbresta un zappuni e va mazzia la statua fina ca l'allavancà, e nni la panza cci trova 'na baccaredda di dinari; si menti li dinari nni lu saccu e si nni va nni sò mà'; arrivannu, a sò mà' cci dissi :
- La vinnivu la tila ad una chi nun parlava, e grana a la sira 'un mi nni detti; puà cci jivu la matina cu lu zappuni, l'ammazzavu, la jittavu 'n terra e mi detti sti dinari.
La mamma, ca era 'sperta, cci dissi:
- 'Un diri nenti, ca a puocu a puocu nni iemmu manciannu sti dinari.

< cappellosara@virgilio.it >

Crediti - GuestBook:<leggi><scrivi>

INFO LINE1: +39 333 4813467  -INFO LINE2: +39 329 5670724 - cappellosara@virgilio.it
Copyright 2005/2013 ©PalermoWeb.com - ©Sara Cappello - Questo sito partecipa al programma Anch'iOnLine di PalermoWeb
Ogni riproduzione è vincolata da autorizzazione dell'autore del sito