La Musica del Sole
il sito di Sara Cappello
Dedicato alla musica popolare tradizionale siciliana

Home Page Il taccuino di Sara I miei CD preferiti Strumenti tradizionali Guest Book Cultura popolare Musica popolare
Cantastorie Rosa Balistreri Ascolta la musica Foto Album Un invito speciale Video Contatta Sara

I racconti popolari siciliani

 
TESTI E IMMAGINI COPYRIGHT: SARA CAPPELLO

Nella sezione:

Giufà

Leggende e Racconti

 

Racconti illustrati:


CU APPI FOCU CAMPAU,
CU APPI PANI MURIU

Na vota cc’eranu na pocu di marinara chi navicavanu. Era tempu ri nvernu, e lu friddu si muria, ca macari li punti di li nasi cadìanu. Succedi ca si nni vinni lu malutempu, e lu bastimentu, sbatti ccà, sbatti ddà, detti ad acqua e iju a funnu. Li marinara comu vosi Diu, natannu natannu, junceru nterra. Ddà cc’eranu genti e tutti cuminciaru a da ricci un so chi d’aiutu.Parti di sti marinara jeru nta na casa, e parti nta n’autra; chiddi di ddà casa appiru pani, ca avia assai ch’un manciavanu ed eranu morti di fami: l’autri dumannaru na vampicedda pi quadiarisi, ca eranu ncazzuluti di friddu. Tant’è ca lu nnumani chiddi ch’avianu manciatu si truvaru tisi tisi morti di friddu, e chiddi chi avianu pinsatu a quadiarisi, eranu vivi comu tutti l’autri. Accussì nni vinni ca Cù appi focu campau e ccu appi pani muriu.

Traduz. CHI SI SCALDO’ VISSE, CHI EBBE PANE, MORI’

Una volta c’erano dei marinai che andavano per mare. Era inverno ed il freddo era così forte da sembrare che cadessero le punte del naso. A ccadde che venne una grande tempesta ed il bastimento affondò. I marinai come Dio volle, nuotando giunsero a terra. La gente del posto li aiutò a sistemarli alcuni in una casa, altri in tal’altra casa. Alcuni della prima casa, ebbero del pane dacchè era da molto che non ne mangiavano, gli altri chiesero un fuoco acceso per riscaldarsi poiché erano tanto intirizziti. C’era così freddo che l’indomani quelli che avevano mangiato si trovarono tesi tesi, morti di freddo, e quelli che avevano scelto di riscaldarsi, erano rimasti vivi. Così rimase che:- chi si scaldò, visse, chi mangiò, morì…-


PIGGHIA LU BON TEMPU
E NFILATILLU DINTRA

Na vota la soggira dissi a la nora:-Pigghia lu bon tempu e nfilatillu dintra.- La nora un ni capi unenti ca vinia a diridi stari attenta e di sapiri apprufittari di lu beni di Diu; e na jurnata, ca era na bella jurnata e lu suli era na gioja, pacchiana supra lu tettu di la so casa e accumenza a livari tutti li canali, tantu ca la casa arrestò scummigghiata.-Ah, dissi idda allura…ora si ca lu bon tempu mi l’ajiu nfilatu tuttu dintra!-


PALERMU, UN SACCU TANTU!

Lu Re di brunzu di lu chianu di Bisogni dici: -Palermu, un saccu tantu!- e sta cu la mani jsata accussì, comu si s’avissi a quadiari; e voli diri ca pi putiri stari nPalermu cci vonnu un saccu di dinari granni e gautu quantu di nterra a li so manu. NPalermu li piccioli si nni vannu comu l’acqua, e pi putiri manciari e vistirisi cci voli na vurza senza lazzu. Aitri vonnu diri ca sta statua dici: -Palermu, sacchiteddi tanti pi aviri giustizia-, pirchì la chiavi di l’oru grapi qualunchi porta; e nPalermu a tempi antichi li Judici la giustizia la vinnevanu pi dinari.
Ficarazzi


CANI CARINISI!

Vonnu diri ca quannu a Carini successi lu casu di la Barunissa di Carini, ca so patri la scannau a corpa di cuteddu, idda, la picciotta jia currennu di cammara ncammara pri nun farisi picari e jia gridannu:-Aiutu, Carinisi, Aiutu, Carinisi!- Ma comu fu, comu jiu, lu fattu è ca di li Carinisi nun curriu nuddu pri aiutalla, e lu patri cci mina na murtali sciabbulata nta lu cori, a so figghia. A stu bruttu, idda, ca mischina nun si vitti dari aiutu di nuddu, jetta na vuci strema, gridannu:-Cani, Carinisi!- sintennucci diri ca eranu veri cani, pirchì nun la vosiru aiutari. E di ddocu nn’arristau lu mottu ca si dici Cani, Carinisi!


PRI FARI LU GRUPPIDDU
SI PERDI LU PUNTIDDU

Cc’era e cc’era na nanna e na niputi: la nanna era pi casa sua, we la niputi maritata pi l’affari soi. Un jornu la nanna vinni a cadiri malata; chiama a la niputi:-Senti figghia mia, si tu mi servi nta la malatia io a lu fini di la me morti, ti lassu lu gruppiddu.—Nenti, nanna mia, chi bisognu cc’è di gruppiddu? Io la servu, e chiddu chi vassia voli fari fa-(ma ntra d’idda stava cu l’aspittativa di stu gruppiddu). Basta, finalmente la nanna vinni a lu puntu ca fu nfini di morti. Lu cuntu nporta tempu; la niputi pinsava sempri a lu gruppiddu e comu vidia ca la nanna pirdia tirrenu e quasi can un parrava cchiù, cci dissi: -Nanna, vassa vidi ca quasi perdi la parola? Vassia dissi ca havi lu gruppiddu; nca unn’è? Mi lu dicessi.-Ora, la niputi, aspetta n’autru pocu- dici la nanna. La niputi facia primura. A la fini, quannu veru veru quasi ca la vuci l’avia persa tutta, si chiamò a lu niputi e cci dissi:- Senti, niputi mia, ca ti dugnu la prummisa di lu gruppiddu. Nca vidi ca quannu cusi, hai a fari sempri bonu lu gruppiddu nta lu filu, masinnòp’un fari lu gruppiddu si perdi lu puntiddu; e zoccu hà cusutu si veni a scusiri.- A sta cosa la niputi scappa arraggiata di la casa epirchì spirava lu gruppiddu cu li dinari e nun l’appi, e lassa la nanna intridici.
La nanna muriu; e la so palora arristau pi muttu e perciò si dici: P’un fari lu gruppiddu si perdi lu puntiddu.


LI DIAVULI DI LA ZISA

Hannu a sapiri ca nPalermu cc’è un gran palazzu ch’è comu un casteddu e si chiama di la Zisa. A sta Zisa cc’è na ntata ch’e’ fatta d’oru e appitturata vera galanti e nta lu menzu na funtana di marmura ca cci scoppa un’acqua pulita e frisca ca veni lu cori, e nta st’acqua s’arrozzulanu pizzudda d’oru e d’argentu. Ora dd’ocu nta sta Zisa, cc’è lu ncantisimu e cc’è un bancu di munita d’oru, lu cchiù granni chi mai e lu tennu ncantatu li Diavoli, pirchì nun vonnu chi si lu pigghiassiru li cristiani; pirchì lor signori hannu a sapiri ca stu palazzu fu fattu a tempi di li pagani e ci tinianu ammusati li tisori di lu mPiraturi. Ora nta l’arcu di sta bella ntata di la Zisa,cci sunnu pinciuti li diavoli; cu va a talialli lu jornu di la Nunziata, li vidi chi si movinu la cuda, torcine li mussa, e nun si fida di cuntalli mai; chissà è pi addimustrari ca mancu si ponnu cantari li dinari ncantati, tantu su assai e mancu si ponnu sbancari. Ma un ghiornu, lu rimediu pri sbancalli s’havi a truvari e allura finiscine tutti li puvirtà di Palermu.

Borgetto

Variante LI DIAVULI DI LA ZISA

A li vinticincu di marzu, la festa di la Nunziata, si va a la Livuzza e si vannu a visitanu li Diavoli di la Zisa. Sti Diavoli sunnu nta lu tettu e nun si po’ sapiri quantu sunnu. Cu dici ca sunnu tridici, cu dici ca sunnu quindici, cu dici ca sunnu macari chiossai; sta verità un si po’ sapiri. Si cuntanu, si cuntanu, e ora nescinu di cchiui, ora di menu. Sunnu diavoli, e a sensiu miu pirchì sunnu diavoli un si fannu cantari. Ora pi chissà quannu na cosa un si po’ sapiri quant’è si dici:
E chi su, li diavoli di la Zisa!

Palermo
Raccontata da Francesca Amato


PINNICULA PINNACULA PINNIA

Na vota c’era un mircanti chi java viaggiannu pi li so mircanzii. Stu mircanti quannu arrivava nna quarchi paisi s’arripusava e java nna quarchi lucana; ma quannu cci scurava nta li pedi, s’avia arristari unni s’attruvava, macari nta un voscu. Ora na vota, nta di l’autri, mortu di lu sonnu si jittò sutta un pedi di piru e si misi a dormiri. Li latri l’abbistaru; dici.- Picciotti, prisa c’è; jamu!- e s’abbiaru nni stu poviru mircanti. Ora st’arvulu era carricu di pira ca oognunu pisava menzu rotulu l’unu, ed eranu belli maturi. C’cera canticchia di vintareddu e li pira pinnuliavanu e jiavanu di ccà e di ddà. Unu di sti pira, rumpisi lu piricuddu, ppuhm! E cci scoppa supra lu nasu. Lu mircanti sata ntall’aria; va pi jisari l’occhi e vidi li latri chi vinivanu pi iddu.-A mia vuliti?!- allippa, e santi pedi aiutatimi!
E ddocunni vinni lu nniminu chi dici:
pinniculu pinnacula pinnia,
s’un era pi pinniculu pinnaculu muria.


UN RE RARU

Cc’era un galantomu cadutu nbascia fortuna, chi un avia forma di travagghiari di nudda manera, pirchì era lagnusu. Un jornu si nni va nni lu Re a Palermu, ma siccome era mala-cunnutta, vulia campari di patroni; comi si prisintò nni lu Re, lu Re cci dici: ca era un binignu e caritatevoli.-Amicu, chi cosa vuliti?-Maistà, siccuomu nu puozzu campari, can un sacciu fari nudda sorti di fatica, sugnu vinutu nni vostra Maistà; mi duna quarchi limosina.- Lu Re lu talia, e tuttu lu guarda di capu a piedi, e pua cci dici:-Amicu, quantu aviti cumpratu sti causi?-Maistà, cincu scuti- E sti cilecca?-Maistà, du scuti- E sta giammerìa?- Maistà, se scuti.- E stu cappieddu?- Maestà, du scuti, pua cci talia li mani e cci li vidi belli bianchi e cci dici:-Pri ora nun puozzu, pua viniti n’antra vota.- e lu galantomu si nni ji’.
C’era un jardinaru ch’avia un sciccareddu, ed era affamigghiatu ca avia setti figgi e la muglieri ottu; e campava cu lu sceccu ca cariava verdura a la cità: cci murì lu sciccareddu e si perdi di curaggiu can un putia campari cchiù la famiglia. Un juornu cci dici la muglieri:-Sapiti vu c’aviemmu un Re buonu e caritatevoli, ijticci, ca vi duna quantu vi accattati lu sceccu.- Si parti e si nni va a lu palazzu nni lu Re, duna l’ammasciata e trasi, e si presenta, si leva la birritta:- Maistà, sugnu un poghiru jardinaru e hajiu setti figgi e la muglieri e mi piriscinu di la fami; avia un sciccareddu e mi murì e nun lu puozzu accattari ca mi mancanu li dinari.- Lu Re lu talia e cci piglia li manu e cci li cumencia a talari e vidi ca cci avia li caddi pri lu tantu travagghiari, e cci li accumincia a vasari, e cci dici:-Omani biniditti, ca dati a la vostra famigghia; ora va: quantu putia iris tu sciccareddu?- Maistà, putia iri ott0unzi.- Lu Re cci fa un vigliettu di cent’unzi e cci dici: cu quarant’unzi ti accatti na mula e lu riestu ti viesti li figli e la muglieri. Lu poghiru jardinaru scinni li scali tuttu contenti, si nni j inni la muglieri, si accattò lu sceccu, vistì li figli e cci ristaru li dinari pi farisi lu capitali. Echistu fu un fattu pri daveru.
Casteltermini


LA SCARTIZZA DI LI TRI PALERMITANI

Na vota truvannusi tri Palermitani fora Palermu pi jirisi a spassiggiari, si spersiru di li rigniculi ch’eranu nsemmula cu iddi e li misiru a circari. Mentri chi caminavanu sti tri Palermitani vidinu un postu d’arii chi cc’eranu li bùrgiura di pagghia. Dicinu:-Jamu a spiari a stu paisi si nni dunanu nutizii di sti nostri compagni.-
Arrivati a sti burgiùra di pagghia, si ccumincianu a chiamari a l’abitanti; ma l’abitanti un arrispunnevanu.(Cu cci aveva a rispunniri ca era pagghia?)Firrianu di na parti e di n’autra, pi vidiri si truvavanu la entrata o li finestri; ma nvidennu can un putevanu truvari né porti e né finestri, tinniru cunciùra pirsuadennusi ca stu paisi era paisi di latri e un’avevanu né porti e né finestri. Cussì ccumenzanu a fùijri, vutannusi sempri pi darreri scantati si mai vinevanu li latri. Currennu currennu, si vannu a jùncinu cu li compagni rigniculi, tutti spaventati; dicennucci:-Datinni ajutu, compari, ca nn’assicutanu li latri! Li compagni vidennuli accussì piatusi, si fannu nsignari stu paisi di bùrgiura, e ancora fannu cruci dicennucci;-E’ chistu è lu paisi di li latri!- Li Palermitani alliavanu ca chisti eranu palazzi murati, e li rigniculi cci ficiru na gran baja dicennucci ca –vuatri siti citatini e mancu sapiti distinguiri; ca lu burgiu di pagghia lu pigghiati pi paisi.-

Borgetto

Trad. LA FURBIZIA DI TRE PALERMITANI

Una volta, trovandosi tre Palermitani fuori Palermo a camminare, si allontanarono sperdendosi, da altri Siciliani che erano con loro, Cominciarono a cercarli.
Mentre che camminavano, questi tre Palermitani videro un luogo dov’erano delle aie con cumuli di paglia ammonticchiata in una particolare forma.
Dissero:-andiamo a chiedere a questo paese, se ha notizie dei nostri compagni.-
Arrivati ai cumuli di paglia ammonticchiata, credendo fossero persone, cominciano a chiamarli, ma questi non rispondevano( chi doveva rispondere, se quelli che sembravano abitanti, erano cumuli di paglia?)
Girano da una parte e dall’altra, per vedere se c’erano porte o finestre a cui bussare, ma non vedendole si convinsero che questo paese era un paese di ladri che non aveva né porte e né finestre. Così cominciano a scappare, impauriti, guardandosi dietro continuamente se mai fossero inseguiti dai ladri. Correndo, correndo, incontrano i loro compagni persi, e pieni di spavento dicono:-aiutateci, compari, che ci inseguono i ladri!- I compagni si fanno indicare il paese di ladri per ricacciarli e vendicare i loro amici, ma recandosi lì, e vedendo i cumuli di paglia ammonticchiata, si segnano ancora, dicendo a quegli sciocchi:- E’ questo il paese dei ladri?-, e li sfottevano per la loro stupidità dicendo loro:-come, voi siete cittadini e non sapete distinguere: il cumulo di paglia ammonticchiata lo scambiate per paese!-


CCI APPIZZARU LU SCECCU E LI CARRUBI

Cc'era 'na vota un Capaciotu, unu di chisti cu la pagghia-luonga, e purtava un sceccu càrricu di carrubbi. 'Ncugna un malufujutu di chisti chi vannu strati strati, 'nfila la manu, e cci pigghia un pugnu di carrubbi. Lu Capaciotu cci abbia c'un càuciu 'nta li sigreti, e lu stinnicchia 'n terra. Currinu li genti:
- Mischinu, mischinu!...Stu viddannazzu! ca pi nenti ammazza li genti! - e cci vulia chiantari di manu a lu Capaciotu. 'Nta mentri, vennu li sbirri, unu
accùcchia a lu Capaciotu, n'àutru si pigghia lu picciottu assintumatu, e n'àutru lu sceccu. Causa, Patrucinaturi, Avvocati, cumprimentu a chistu, terzu a chiddu: lu poviru Capaciotu nni nisciu pi puru miraculu; ma 'nta tricchi e barracchi cci appizzò lu sceccu e li carrubbi.
(raccontata da Agatuzza Messina di Palermo)


LU RE E LI CARZARATI

Un Re di Cicilia 'na vota jiu a visitari 'na càrzara di carzarati, tutti cu' cunnanati vint'anni, cu' a trent'anni, cu' a vita; si misiru tutti a ringa aspittannu a lu Re chi passava. Quannu lu Re cci fu pi davanti, spijò a lu primu: - Tu pirchì si' cca' cunnannatu?Chi facisti? -
- Io, Maistà! Io sugnu 'nnuccenti; mi pigghiaru mentri era a la mè casa. -
- E tu? - dici a lu secunnu.
- Io sugnu 'nnuccenti. Quannu mi 'ncatturaru io era curcatu. -
- E tu? - dici a lu terzu.
- Io sugnu 'mputatu d'aviri ammazzatu a unu; ma foru tutti calunnii, e soffru attortamenti. -
'Nsumma a quantu dumammau lu Re, tutti si dettiru pi 'nnuccenti. L'urtimu cci dissi: - Maistà, io haju arrubbatu, haju ammazzatu, haju statu un sciliratu, e pi chissu mi cunnannaru 'n vita. -
Comu lu Re 'ntisi accussì, vòtasi e cci dici:
- E mentri è chissu, tu, gran birbantuni, nesci di 'mmenzu di galantomini, ca su' tutti 'nnuccenti, e 'un ponnu stari cu tia ca li guasti. -
Lu pigghia e lu fa nèsciri a libbirtà, e accussì la virità fu primiata.
(raccontata da Giovanni Patuano di Palermo)

Traduz. IL RE ED I CARCERATI

Un re di Sicilia un giorno si recò a visitare un carcere in cui c’erano detenuti condannati chi a venti, chi a trent’anni, chi a vita; messi in riga, aspettavano la venuta del re il quale quando fu dinanzi al primo, così gli chiese: -Perche’ sei in questo luogo? Cosa hai fatto di male?- Io, Maestà, sono innocente, mi presero che ero in casa mia…-
-E tu?- chiede al secondo…
-Io sono innocente. Quando mi presero ero nel mio letto coricato-
-E tu?- chiese al terzo
-Io fui imputato di avere ucciso un uomo, ma sono tutte calunnie ed io soffro ingiustamente.
Insomma alle domande del re tutti si dissero innocenti. L’ultimo gli disse:-Maestà. Io ho rubato, ho ammazzato, sono stato uno scellerato, e per tutto ciò mi hanno condannato a vita.-
All’udire ciò, il Re si voltò e gli disse:- E allora, tu gran birbantone, non stare con questi galantuomini che sono tutti innocenti i quali stando con te, potrebbero anche loro guastarsi.- Allora lo rimette in libertà stando così a significare che chi dice la verità viene sempre premiato.


CHIU’ SI CAMPA E CCHIU’ SI SAPI

Una vota si cunta e s'arricunta ca cc'era un vecchiu stravècchiu, omu di 'spirienza, assittatu a lu focu. Veni un picciutteddu; dici:
- Mi lu dati un còcciu di luci, pr'addumari lu cufuni nni mia? -
- Eh figghiu(dici lu vecchiu), eu ti lu dugnu, ma 'nta chi ti lu metti, ca nun purtasti nenti? nun lu sa' ca lu focu abbrùcia? -
- E vu' chi nn'ati a fari?(dici lu picciutteddu); datimillu, ca cci hè pinzari eu. -
- 'Nca pigghiatillu. - fa lu vecchiu.
Lu picciutteddu allura chi fa? si jinchi la chianta di la manu di cìnniri fridda, cci metti supra un còcciu di focu e si nni va.
- Oh! (dici lu vecchiu; e si duna 'na manacciata 'n testa); ed eu cu tutta la mè 'spirienza e tant'anni chi campu, nun sapia affattivu sta cosa; Cchiù si campa e cchiù si sapi. -
E di ddocu, sta palora arristau pri muttu.
(raccontata a Salvatore Salomone-Marino da Giuseppe Polizzi di Borgetto)

Traduz. PIU’ SI VIVE E PIU’ SI CONOSCE

Una volta si conta e si racconta, c’era un vecchio stravecchio , uomo di esperienza seduto al fuoco. Viene un giovinotto e gli chiede:-Me lo date un po’ di fuoco per accendere il mio focolare?-
-Eh, figlio, dice il vecchio, io te lo do ma dove te lo metto che non hai portato nulla?- non lo sai che il fuoco brucia?
- ma voi non ci pensate, dice il giovinotto, -datemelo che ci penso io-
- Allora, prenditelo- risponde il vecchio.
Il giovinotto sapete cosa fa? Riempie il palmo della mano con cenere fredda, vi posa sopra un ciocco acceso e se ne va.
_Oh, dice il vecchio dandosi una manata sulla fronte; - io con tutta la mia esperienza e tanti anni che vivo, non conoscevo affatto qusta soluzione; e’ vero che più si campa e più si conosce!-
E questa parola rimase per motto.


LU PISCI RUSSU

Una vota si cunta e si ricunta ca c’era un marinaru, vecchiu, affa migghiatu, e figghiu di la mala fortuna. Na jurnata li Una vota si cunta e si riccunta ca cc’era un marinaru, vecchiu, affamigghiatu e figghiu di la mala furtuna.
'Na jornata li picciriddi chiancìanu di la fami, la mugghieri era ntra un funnu di lettu, ed iddu ca mancu putia stari a l’addritta.
Si nn’ha jutu a lu mari.
- O furtuna scilirata, ca mi vai sempri a travirsari, ca m’hai livatu la vita, ed ora mi stai sminuzzannu lu cori muddichi muddichi! O furtuna mmaliditta, arricoghimi a lu funnu di stu mari!
E tuffiti, si jittau a testa appuzzuni ntra l’cqua.
- Chi è, chi fu? – Un pisci russu si I’ha misu supra lu schinu e lu porta supra ’na scugghiera.
- Vattinni, cci dici. poviru marinaru, ca la furtuna è cu tia; sattìnni prufittari e di quantu ricchizzi havi lu mari su tutti toi.
Docu finiu, e di pisci chi era addiventà na bedda giuvina, un ancilu cu li capiddi d’oru, ca era la Sirena di lu mari. Di poi a lu marinaru cci dici:
- Sentimi, o narinaru, si voi li ricchizzi chi ti dissi, veni ccà ogni matina all’arba: porta cimeddi ’ e riti, e po’ mi chiami e mi dici tri voti:
O Sirena di lu mari,
Pottami pisci rari,
Ca eu vegnu di matinu
Pri piscari di cuntinu.
La Sirena turnao pisci russu e si sammuzzau ’ntra un fallanti. Lu marinaru cala riti e cimedda, e ’ntra un nenti si carricau di li megghiu pisci chi cci sianu, ca li vinniu un tisoru.
Accussi ogni matina, prima d’arrispigghiarisi l’acidduzzi, iddu era a lu scogghiu; chiamava tri voti la sò Sirena, e idda in forma di pisci russu cci purtava li pisci li cchiù riali e magnifichi: e doppu tanti anni di jiri e viniri di sta manera, senza cissari mai, lu poviru marinaru addivintau lu cchiù riccu di terri, palazzi e dinari chi mai cci avia statu a chjddi parti, e
Arristau filici e cuntenti,
E nui ccà senza di nenti.

Borgetto

< cappellosara@virgilio.it >

Crediti - GuestBook:<leggi><scrivi>

INFO LINE1: +39 333 4813467  -INFO LINE2: +39 329 5670724 - cappellosara@virgilio.it
Copyright 2005/2013 ©PalermoWeb.com - ©Sara Cappello - Questo sito partecipa al programma Anch'iOnLine di PalermoWeb
Ogni riproduzione è vincolata da autorizzazione dell'autore del sito